GS. LƯU HIỂU QUYÊN(编)TS. TRẦN VĂN HƯNG(译)
LỜI GIỚI THIỆU
Tháng 11/2001, Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải (Việt Nam) và
Tr...
GS. THƯƠNG DIỆU TIẾN(编)TS. MAI VĂNM(译)
LỜI GIỚI THIỆU
Tháng 11/2001, Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải (Việt Nam) và
Tr...
易思蓉 朱颖 许佑顶 谢毅
本书是与爱思唯尔科技出版公司合作出版的英文版图书。书中系统阐述了高速铁路空间线形参数动力学分析理论和方法,揭示了高速铁路车-线系统动力学性能与线路参数之间的相互作用机理,探明了轨道结构和轨道几何形位对...
首页 < 1 2 > 尾页